A- A A+

Algemene verkoopsvoorwaarden


Onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

Niet tijdige betaling legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant om een intrest te betalen van 1,5% per maand op het nog verschuldigde bedrag. Tevens zal het bedrag van de onbetaald gebleven factuur bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 75,00 EUR.
Niet betaling van onze facturen schorst onze verplichting nog verdere werkzaamheden uit te voeren.
Klachten dienen ons te bereiken d.m.v. een aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na factuurdatum.

Bij eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Turnhout bevoegd.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is GEERTS FILIP SAMEN ENERGIE SPAREN BVBA. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals  terug te vinden op onze website /u afzonderlijk bezorgd.

contacteer ons

Kerkhoflaan 62
2400 Mol
Tel: 014 32 05 07014 32 05 07
info@geertsfilip.be
BTW: BE0660 985 912
Registratie 02/26/10

Premies

Wij isoleren volgens de EPB-normen zodat u alle premies kan aanvragen. U krijg ook alle nodige attesten.

Lees meer